Dôchodky v budúcnosti


V súčasnosti, aj keď si to mnohí seniori nechcú priznať, je tzv. „zlatý vek dôchodkov“, keďže silné populačné ročníky sú ešte stále zväčša v produktívnom veku. Už o pár rokov sa bude situácia dramaticky meniť, keďže pomaly odchádzajú každým rokom desaťtisíce ľudí na penziu. Na trh práce však pribúda omnoho menej absolventov vysokých a stredných škôl, keďže ide v podstate o najslabšie populačné ročníky po roku 1990.
stará dáma
Poďme však pekne po poriadku. Najsilnejšia populačná generácia z 50-tych rokov pomaly odchádza na dôchodok. Druhá najsilnejšia generácia zo 70-tych rokov je v produktívnom veku. Silné ročníky sú aj z 80-tych rokov. Dramatický pokles pôrodnosti však nastal po roku 1990 a bohužiaľ stále trvá.

Na základe týchto všeobecných informácií môžeme aspoň približne dedukovať aký bude nasledujúci vývoj. Generácia ´50 odíde do penzie, pričom obstojí ešte celkom dobre, keďže budú na ňu pracovať zvyšné dve generácie ´70 a ´80. Akonáhle však postupne budú odchádzať do penzie práve tieto generácie, tak nastane situácia, keď sa na každého pracujúceho človeka dramaticky zvýši počet penzistov.

Z toho vyplýva, že jednotlivým vládam neostane nič iné ako postupne zvyšovať vek odchodu do penzie, lebo po demografickej a finančnej stránke by to celé bolo jednoducho neudržateľné. Tento proces už pomalými krokmi prebieha aj v súčasnosti, keď sa mesiac po mesiaci postupne zvyšuje vek odchodu na dôchodok.
hadrová panenka
Zmena môže nastať jedine so zmenami v populačnom správaní spoločnosti t. j. vo zvýšení pôrodnosti nastupujúcej generácie. Horeuvedené skutočnosti sa však určite nezastavia a ak sa nezmení celkový trend, tak môžeme v budúcnosti očakávať nielen zvyšovanie veku odchodu do penzie, ale aj celkový úbytok obyvateľstva, čo bude sprevádzané prudkými zmenami v ekonomických nastaveniach a celkovom vývoji spoločnosti.