Termín aktuálneho podania daňového priznania


Daňové priznanie sa, tak ako obyčajne, aj v tomto roku podáva do konca marca. Ide však o daňové priznanie za minulý rok 2016. Termín posledného dňa na jeho podanie je 31. marec 2017 a preto prinášame formou jednoduchých otázok a odpovedí základné informácie o tomto úkone:
 prázdné formuláře
Kto podáva daňové priznanie?
Daňovník, ktorého celkové príjmy z predchádzajúceho roka 2016 podliehajúce dani presiahli sumu 1901,67 eur.
 
Kto nemusí podávať daňové priznanie?
Ten, kto požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 
Kde podávame daňové priznanie?
Daňové priznanie môžeme podať buď priamo na daňovom úrade, prípadne na jeho pobočkách alebo kontaktných miestach, ktoré môžu byť špeciálne na túto situáciu lokálne zriadené.
 
Aké sú typy daňových priznaní?
Daňové priznania rozdeľujeme na dve základné skupiny:
Daňové priznanie typu A– podáva ho ten, kto nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
Daňové priznanie typu B– podáva ho ten, kto dosiahol príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 
Ktoré konkrétne príjmy podliehajú dani?
·         Príjmy zo závislej činnosti
·         Príjmy z podnikania
·         Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
·         Príjmy z prenájmu nehnuteľností
·         Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
·         Príjmy z kapitálového majetku
·         Ostatné príjmy
Ktoré príjmy sa nezdaňujú?

  Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane:
 
–          príjem získaný podľa osobitných predpisov
–          príjem nadobudnutý darovaním a dedením
–          úver a pôžička
–          podiel na zisku, vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku
–          iné príjmy
 kalkulačka na papíře
  Príjmy oslobodené od dane:
 
–          rôzne výnimky z predaja nehnuteľností
–          príjmy z opcií a cenných papierov
–          dávky, podpory a služby z verejného zdravotného a sociálneho poistenia
–          štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu
–          výhry v lotériách a iných podobných hrách
–          ďalšie príjmy