Výhody európskej spoločnosti ako obchodnoprávnej formy podnikania


Harmonizácia je pravdepodobne jeden z najdôležitejších pilierov samotnej európskej integrácie, dnes sa týka už takmer všetkého, zavádza sa prostredníctvom európskeho právneho poriadku. Jednou zo zásahov je aj do obchodného práva, ktoré sa taktiež viac a viac harmonizuje v rámci európskeho právneho poriadku. I keď Európska spoločnosť (latinsky označovaná ako Societas Europaea) ako práva forma vznikla v roku 2009, je veľkou pravdepodobnosťou, že bude sa využívať stále viac. Vecou je, že mnoho potencionálnych podnikateľov túto formu podnikania nepozná, pritom je postavená na základoch voľného trhu, konkrétne v tomto prípade hlavne toho európskeho.

karta

Z toho vyplýva, že keď chce podnikateľ podnikať a expandovať do európskych krajín, jednoduchšie to bude prostredníctvom ES. Obzvlášť, ak bude podnikateľ prichádzať do styku s inými spoločnosťami z EÚ, oni si budú vedomí, do akého právneho vzťahu s daným podnikateľom vstupujú, a tak bude takáto spoločnosť vzbudzovať vyššiu dôveru ako napríklad spoločnosť s ručeným obmedzením.
Spoločnosť má sídlo a je zapísaná v krajine, kde bola založená, no sídlo si môže taktiež premiestniť tam, kde to bude pre ňu najvhodnejšie, napríklad z daňových a byrokratických dôvodov. Táto výhoda je azda najväčšia, spoločnosť si tak môžu podnikatelia premiestniť bez zrušenia či likvidácie.

Zmena sídla je nemožná v prípade ak je v exekučnom konaní, v likvidácií a pod., a to vtedy ak by spoločnosť mala v úmysle zmeniť sa na inú právnickú osobu
Základným imaním je vo výške 120 000 €, čo nie je málo, no SE je akciovou spoločnosťou, čiže do úvahy pripadá aj emisia akcií. Akcionár neručí osobne, no spoločnosť ručí celým svojím majetkom. Na samotnú spoločnosť sa vzťahuje aj Obchodný zákonník (na Slovensku), a to tak, že spoločnosť je povinná vytvárať rezervný fond vo výške 10 % zo zisku, a pri samotnom vzniku spoločnosti taktiež vo výške 10 % základného imania.

busines

Ako sme už zmienili, najväčšou výhodou spoločnosti je jej schopnosť prispôsobiť sa v Európskom priestore, čo je už na samotnom podnikateľovi ako to zváži.