Asertivita v podnikaní


 Všeobecne sa asertivita považuje za schopnosť správnym spôsobom komunikovať s ostatnými ľuďmi, čo znamená, že je potrebné primeraným spôsobom vyjadriť svoje názory, postoje, ale aj pocity a potreby. Asertivita však predpokladá aj istú dávku empatie, to znamená schopnosti vcítiť sa do situácie druhého.

podnikatel

Čo sa týka podnikania, asertivita je dnes pevnou súčasťou správnych manažérskych postupov ohľadom komunikovania s obchodnými partnermi, ale aj ohľadom komunikovania vo vlastnom pracovnom tíme.

Je zrejmé, že pri rokovaniach s partnermi z obchodného styku je potrebné mať k nim primeraný rešpekt a úctu. Keďže, ako zástupcovia firmy, sme poverení presadiť isté záujmy, musíme si uvedomiť, že v podobnej situácii sa nachádza aj druhá strana. Komunikácia je tým pádom predovšetkým o hľadaní vhodného kompromisu výhodného pre obidve strany.

busines

A práve správny spôsob komunikácie je kľúčom k celkovému úspechu. Keď my prejavíme druhej strane patričnú dávku empatie, ale zároveň v rámci asertívneho správania myslíme na svoje ciele, tak celá komunikácia sa nesie v úplne inom duchu, pretože obidve strany sú naklonené hľadaniu obojstranne výhodného riešenia.

Vo vlastnom pracovnom tíme, predovšetkým z pohľadu riadiaceho manažéra, je realizácia asertivity taktiež významným prvkom v tvorbe vzájomných medziľudských a pracovných vzťahov medzi vedúcim a jemu zverenými ľuďmi, ale aj medzi ľuďmi navzájom.

Manažér, ktorý má svoje vízie a ciele, a pokiaľ ich aj vie správnym a zrozumiteľným spôsobom vyjadriť, má dobrý predpoklad na to, aby dokázal svojich ľudí motivovať k vyšším pracovným výkonom a k väčšej lojalite k organizácii.

marketing

Samozrejme, musí mať v sebe aj dostatok vnútornej sily, aby dokázal odolať neprimeraným požiadavkám svojich podriadených, ktorí môže niekedy skúšať „pokiaľ môžu zájsť“. Správna asertívna vyváženosť vo vzájomných vzťahoch je totiž kľúčom k úspešnému fungovaniu podnikateľského subjektu ako celku.