Poľnohospodárske plodiny v podmienkach Slovenskej republiky

Poľnohospodárstvo možno označiť bez debaty za jeden z primárnych pilierov každej krajiny a samozrejme tiež ľudskej spoločnosti. Poľnohospodárstvo je nositeľom viacerých funkcií, medzi ktoré radíme predovšetkým zdroj obživy pre obyvateľstvo. Na jednej strane dokáže poskytnúť nemalej skupine ľudí zamestnanie, na strane druhej sú vyprodukované poľnohospodárske plodiny spracovávané a ďalej poskytované na trh v podobe potravín. Medzi ďalšie funkciu môžeme však zaradiť napríklad zachovanie biodiverzity. Spôsobov využitia pôdy je samozrejme niekoľko a sú závislé od niektorých zásadných faktorov. Medzi tie možno zaradiť napríklad prírodné podmienky, možnosti využívania hnojív či technológie pestovania. Poďme sa teda bližšie pozrieť na skladbu poľnohospodárskych plodín pestovaných na našom území.

pšeničné pole

Poľnohospodárske plodiny a mapa ich pestovania


Na úvod je potrebné poznamenať, že mapa pestovania poľnohospodárskych plodín sa v uplynulých rokoch zmenila významnejším spôsobom. Územie Slovenska je z hľadiska pôdnych typov a prírodných podmienok veľmi pestré. Vo všeobecnosti by sme však za oblasť s najlepšími podmienkami pre pestovanie poľnohospodárskych plodín mohli označiť Podunajskú nížinu, Juhoslovenskú kotlinu a tiež Východoslovenskú nížinu. Tieto oblasti sú z väčšej časti tvorené oráčinami. Pod nimi si možno predstaviť územia, na ktorých sa pestujú poľnohospodárske plodiny ako kukurica, obilie a v krajnom prípade tiež repka. Ostatné územia Slovenska sú následne tvorené prevažne trávnatými porastami. Poľnohospodárske mapy posledných rokov jasne poukazujú na relatívne stabilné rozloženie miery pestovania jednotlivých typov poľnohospodárskych plodín.

zasazená plodina

Celková poľnohospodárska plocha je na našom území o približnej výmere 2 milióny hektárov a táto plocha je rozdelená na takmer 170 000 polí. Priemerná plocha jedného poľa je na úrovni 12 hektárov. Najväčšiu plochu územia však tvoria trvalo zatrávnené polia, ktoré sa nachádzajú predovšetkým vo východnej a strednej časti našej krajiny. V prípade týchto plôch hovoríme dokonca o výmere až 680 000 ha a badať tu jasné zameranie na živočíšnu výrobu. Ak sa vrátime späť na orné plochy, tak prvenstvo patrí jednoznačne kukurici a tá je pestovaná na ploche cca 574 000 ha, ďalej je pšenica a príbuzné plodiny na ploche 326 000 ha a tretie miesto patrí repke s plochou približne 151 000 ha. Na ďalších priečkach sú poľnohospodárske plodiny ako jačmeň, sója a slnečnica.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke http://www.osivo.sk/.