Škodová udalosť verzus dopravná nehoda

 1. Škodová udalosťje udalosť v cestnej premávke, pri ktorej nedošlo k zraneniu, či nebodaj usmrteniu inej osoby, nedošlo k poškodeniu cesty, pri ktorej nedošlo k úniku nebezpečných látok a súčet škôd neprevyšuje jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Najvýznamnejším znakom škodovej udalosti je jednoznačná dohoda medzi dvoma účastníkmi, ktorí vypíšu zápis o nehode a tým pádom sa na miesto nemusí privolať polícia.

autonehoda

Účastníci škodovej udalosti sú povinní:

 1. Okamžite zastaviť vozidlo
 2. Preukázať svoju totožnosť druhému účastníkovi nehody
 3. Poskytnúť kompletné informácie o poistení vozidla
 4. Nepožívať alkohol bezprostredne po udalosti
 5. Urobiť všetky potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť premávky
 6. Ak bola spôsobená hmotná škoda na majetku inej osoby, je potrebné majiteľa bezodkladne informovať a poskytnúť jej svoje osobné údaje

V prípade, že sa účastníci škodovej udalosti dohodnú na náhrade škody pomocou poisťovne, musia bezodkladne upovedomiť poisťovňu, v ktorej majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nezabúdajte, že povinné zmluvné poistenie musí mať vodič uzatvorené ešte pred vstupom na vozovku. Každá poisťovňa vám poskytne informácie, aká je.
TIP:Ak máte s poisťovňou uzatvorené nielen povinné zmluvné poistenie, ale tiež havarijné poistenie, dohodnite si hneď aj obhliadku vozidla. Poistná udalosť sa tak vyrieši ešte skôr.

 1. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej došlo ku škodám prevyšujúcim jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona, poprípade došlo k poškodeniu cesty alebo k zraneniu, či usmrteniu osôb. K dopravnej nehode musí byť vždy privolaná polícia.

nehoda

Účastníci dopravnej nehody sú povinní:

 1. Zabezpečiť miesto nehody – zabráňte tomu, aby došlo k zraneniu či usmrteniu ďalších osôb. Zapnite si výstražné svetlá, za auto umiestnite výstražný reflexný trojuholník a oblečte si reflexnú vestu.
 2. Zavolať záchrannú službu – zavolajte na 112 alebo 155 a detailne im popíšte kto ste, kde sa nachádzate, čo presne sa stalo a koľko ľudí je zranených. Neprivolanie záchrannej služby môže byť predmetom trestného konania.
 3. Poskytnúť prvú pomoc – ak ste upovedomili záchrannú službu a nie ste zranený, môžete začať s pomáhaním ostatným účastníkom. Neposkytnutie prvej pomoci môže byť predmetom trestného konania.
 4. Zavolať políciu – zavolajte na 112 alebo 158, oznámte im kto ste, kde sa nachádzate a čo presne sa stalo.
 5. Zdokumentovať miesto nehody
 6. Nahlásiť udalosť poisťovni