Vzdelávací systém na Slovensku a ako (ne) funguje


Naše školstvo vidíme ako veľmi schátralú, nedofinancovanú inštitúciu, kde to asi poriadne nefunguje, navyše, následne takýto systém produkuje často neuplatniteľných ľudí. Aká je, ale štruktúra verejného školstva ? Parlament ako nositeľ najvyššej moci upravuje legislatívne základné, no najdôležitejšie zmeny spoločnosti, a teda aj školstva, je tak zákonodarným orgánom. Iniciatívu na legislatívnu/zákonnú zmenu môže podať hoc kto; prezident, poslanec parlamentu alebo minister, v tomto prípade školstva.

knihy

Druhým nositeľom ale výkonnej moci je práve ministerstvo školstva, ktoré rozhoduje o najdôležitejších záležitostiach, môže detailnejšie upravovať zákony vydané parlamentom. Takáto úprava je možná len v medziach zákona a nesmie mu odporovať. V skutočnosti je to ministerstvo, ktoré rozhoduje o dôležitých verejných obstarávaniach, resp. čo sa zakúpi na danú oblasť.
Záležitosti ohľadom eurofondov dnes už neupravuje žiadne ministerstvo, ale osobitný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorému šéfuje Peter Pellegrini.

Ministerstvo školstva má na starosti nasledovné úlohy (pôsobnosť):

(1)   Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy,základné školy, stredné školya vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

(2)   Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, kontroluje a hodnotí ich činnosť.
Ministerstvo má tak silný vplyv na samotné školstvo, no participujú na ňom aj samosprávy.

vědomosti

Významnú úlohu v školstve zohrávajú aj samosprávy; základné školy spravuje miestna samospráva a stredné školy spravujú vyššie územné celky.
Môže to vyznieť komicky, no zákonom sú niektoré platy vo verejnom sektore (vrátane školstva) stanovené nižšie ako minimálna mzda, tie často dorovnávajú samotné školy, ak im zostanú prebytkové rozpočty, alebo dopomáhajú priamo samosprávy. Čiže, významnú úlohu zohrávajú vedenia samospráv, ktoré si svoje príjmy získavajú samy, ktoré následne môžu použiť na zvýšenie platov zamestnancom v školstve.